صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
الکترونیک خیلی هم مشکل نیست ...

1 - صافی منبع تغذیه :‌

وجود یک خازن در خروجی یک منبع تغذیه ولتاژ نوسانی موجود را تبدیل به به یک ولتاژ ثابت و پایدار dc  میکند .

2 - خذف کننده ضربات پالسی :

مدارات منطقی دیجیتال در زمان وصل شدن از خاموش به روشن با بالعکس به طور لحظه ای جریان زیادی نیاز  دارند . این پدیده که بطور آنی و زود گذر است مداراتی که در مجاورت آن ها قرار دارند را با کمبود تغذیه مواجه میکنند . که ، برای حذف این ضربات پالسی از یک خازن 0.1 میکرو فارادی در ورودی مار منتطقی متصل نمود .


3 - مدارات  R-C :

مداراتی که از تزکیب یک خازن و یک مقاومت استفاده شده ........... این دو  مدار انتگرال گیر و مشتق گیر است ..... که از هر دوی آن ها بمنظور شکل دهی سیگنال ورودی استفاده میشود .

یک مدار انتگرال گیر میتواند به صورت قیلتری عمل کند که فقط سیگنال هایی که از فرکانس خاصی کمتر هستند از خود عبور دهد . و

از مدار مشتق گیر نیز بمنظور تولید پالس های باریک مورد نیاز برای تلویزیون و همچنین را ه اندازی مدارارت منتطقی مورد نیاز مدارات منطقی استفتده میشود .

انواع سلف :

سلف های قابل تنظیم : در گیرنده های رادیویی برای انتخاب سیگنال مورد نظر یا ایستگاه مورد نظر از این سلف ها استفاده میشود ... به این صورت که به تغییر صفحات متغیر آن ها قادر به تغییر اندوکتانس و در نتیجه فرکانس تشدید میباشیم .....

کادر آنتن

چوک

و در فیلتر هایی که حق عبور باند فرکانسی خاصی امکان پذیر است ....

ترانس