کاربرد های خازن و مقاومت

3 - مدارات  R-C :

مداراتی که از تزکیب یک خازن و یک مقاومت استفاده شده ........... این دو  مدار انتگرال گیر و مشتق گیر است ..... که از هر دوی آن ها بمنظور شکل دهی سیگنال ورودی استفاده میشود .

یک مدار انتگرال گیر میتواند به صورت قیلتری عمل کند که فقط سیگنال هایی که از فرکانس خاصی کمتر هستند از خود عبور دهد . و

از مدار مشتق گیر نیز بمنظور تولید پالس های باریک مورد نیاز برای تلویزیون و همچنین را ه اندازی مدارارت منتطقی مورد نیاز مدارات منطقی استفتده میشود .

انواع سلف :

سلف های قابل تنظیم : در گیرنده های رادیویی برای انتخاب سیگنال مورد نظر یا ایستگاه مورد نظر از این سلف ها استفاده میشود ... به این صورت که به تغییر صفحات متغیر آن ها قادر به تغییر اندوکتانس و در نتیجه فرکانس تشدید میباشیم .....

کادر آنتن

چوک

و در فیلتر هایی که حق عبور باند فرکانسی خاصی امکان پذیر است ....

ترانس

/ 1 نظر / 278 بازدید
سحر

:)))))))))))))))))))